Videos in
Farsi language

Season 1: Episodes 1-10

Season 1: Episode 1

"Denial"

Season 1: Episode 2

"Powerless"

Season 1: Episode 3

"Hope QC"

Season 1: Episode 4

"Sanity"

Season 1: Episode 5

"Turn"

Season 1: Episode 6

"Action"

Season 1: Episode 7

"Moral"

Season 1: Episode 8

"Inventory"

Season 1: Episode 9

"Confess"

Season 1: Episode 10

"Admit"